Kauden 2016 lisensit

Voit uusia lisenssisi tästä linkistä Alareunassa on vanhojen tunnusten uusiminen
myo-front
Siirry lisenssikauppaan

 

 

Suunnistuksessa suorituksen analysointiin on tarjolla monenlaisia työkaluja. Nyt ne ovat ensimmäistä kertaa kaikki yhdessä paketissa. Tarkemmin sanottuna yhdessä kansiossa.

My-O:n on koottu keskeisimmät tavat analysoida suunnnistussuoritusta yhteen pakettiin. Kun kilpailun tulokset ja väliajat ovat julkaistu ja siirretty My-O:oon, on suoritusta mahdollista tarkastella eri näkökulmista. Kaikki analyysit lasketaan kerralla valmiiksi. My-O ei jätä suunnistajaa peljkästään analysoimaannumeroita, vaan maastossa tapahtuneet asiat, joita vaikkapa virheiksi kutsutaan, voi luokitella tilastointia varten.


Kisa-analyysit

Aluksi valitset kilpailun, jota haluat analysoida. Sen jälkeen pääset tarkastelemaan kilpailun sarjoja eri näkökulmista.

myo_classes

Sarjayhteenveto

Mikäli valitset sarjan linkin, johon sarjan nimi osoitaa, pääset koko sarjan yhteenvetoon.

myo_one_class

Klikkaamalla otsikkoa, voit lajitella kilpailijat otsikon mukaiseen järjestykseen.

Kilpailijan nimi on samalla linkki kilpailijakohtaiseen analyysiin

Aika, on kilpailuun käytetty aika, eli tulos.

Virheet on analyysiin[#1] perustuva suorituksen laskennallisten virheiden summa

Optimiaika on suunnistajan suoritukseen käyttämä aika, mikäli virheet olisivat jääneet pois.  Voitaisiin käyttää myös nimitystä "juoksuaika".

Ero % Prosenttuaalinen ero voittajaan.

Rutiinitaso osoittaa kilpailijan suorituksen rutiinitason suhteessa rastivälien nopeimpiin. Rutiinitaso on sitä lähempänä 100, mitä useammin tai lähemmäs rastivälipohjaa hän pystyy.

Maksimitaso osoittaa kuinka lähelle rastivälien nopeimpia kilpailija parhaimillaan yltää.

Onnistusmisprosentti osoittaa kuinka lähelle omaa rutinitasoaan kilpailija on päässyt koko suorituksessaan.

 

 

Winsplits

Winsplit analyysi on yhdistelmä Inkerin Awot-analyysiä ja Winsplit analyysiä sellaisena, kuin sen olemme parhaaksi nähneet.

Kilpailijan tulos rastivälikohtaisesti on jattu kahdelle riville. Ylemmällä rivillä on tilanne rastilla ja alemmalla rivillä rastiväliajat.

Onnistumiset ovat koodatty kolmella perusvärillä vihreällä, punaisella tai normi keltaisella taustan värillä. Punainen väri on silloin, kun analyysi on todennut virheen. Vihreä vastaavasti kun kilpailija on omalla "ylärajallaan", eli suoritus ylittää vertailutason.

myo_winsplit

 

Värianalyysissä voidaan vertailutasoksi ottaa rastivälipohjat (paras), Kolmen parhaan rastiväliajan keskiarvo (optimi) tai oma rutiinitaso.

Analyysissä vihreän tavoitetaso on 95%. Mikäli vertailutasona on paras ja kilpailijan ero rastivälin nopeimpaan on 5% tai pienempi, on rastin tausta vihreä.

Punainen on taas taustaväli, mikäli välillä on tapahtunut virhe. Virheeksi luokitellaan vertailutasoa huonompi rastiväli, mikäli poikkeama on yli 2s sprintissä, yli 5s keskimatkalla tai yli 10s pitkällä matkalla.

Yleisesti mielekäs vertailutaso on oma rutiinitaso. Mutta mikäli tavoitteena on voittaa kilpailu, on hyvä verrata myös optimisuoritukseen tai peräti rasivälipohjiin.

Toisin sanoen, mikäli kilpailija suunnistaa tasaisesti ja taitavasti riippumatta vauhdista, on punaista vähän, vaikka sijoitus olisi huonompikin. Vastaavasti mikäli vertailutasona on rastivälien nopeimmat, näkyy vauhdin puute myös "punaisena".

Viemällä hiiren kursorin rastivälin kohdalle, saa lisätietoa. Rastiväliajan kohdalla kursorista avautuu Tooltip, jossa on kyseisen rastivälin onnistumisprosentti sekä mahdollisen virheen kesto sekä ero rastivälin nopeimpaan. Vastaavasti tilanne rastilla solussa avustaja kertoo eron kärkeen sekä virhemäärän sillä rastilla yhteensä.

Winsplits-analyysissä on näkyvissä myös keskeyttäneiden ja hylättyjen analyysit siltä osin, kuin ne on rastiväliaikojen perusteella ollut mahdollista tehdä.

 

AIkagraafi

Aikagraafi on Pekka Variksen OGA analyysista tuttu tapa esittää kilpailusuorituksen aikana syntyneet aikaerot. Esitysmuoto on sellainen, että vaakasuora kuvaa ainba rastivälin nopeinta aikaa. Rastivälien pohjien summa on siis "X-akseli", johon verrataan muiden aikaeroja. Rastivälien pituutta kuvaa kohtuullisesti pisteiden etäisyys X-suunnassa, koska laskenta on tehty käytetyn ajan suhteessa.

myo_aikagraafi

 

Aikagraafiin valitaan kilpailijat vasemman reunan listasta ja klikkaamalla alareunassa kilpailijan nimeä, voi sen piilottaa hetkellisesti. Optimi on, kuten aiemmin esitettiin, kolmen parhaan rastiväliajan keskiarvo.

Oman suunnistuksen analyysi

Voit tarkastella omaa (tai kaverin) suoritusta tarkemmin Oman suunnistuksen analyysin avulla. Analyysissä näen rastivälikohtaisen vertailun suorituksestasi.


myo_oma_analyysi

Oman suunistuksen analyysi muodostuu kolmesta pääosasta. Aaltosen On-line palvelusta tutunomaisesta rastiväliaikataulukosta sekä rastivälikohtaisesta onnistumisen graafisesta esityksestä. Ylimmässä pylväikössä on esitetty onnistumisprosentti rastiväleillä. Vertailutasona on oma rutiinitaso. Toinen graafi vastaavasti vertaa suoritusta rastivölien nopeimapaan. Alimmassa viivagrafiikassa on kuvattu aikaero sekä rastivälin nopeimpiin aikoihin (vaakasuora) että kilpailun voittajaan.

myo_oma_analyysi2

Taulukkomuotoisessa esityksessä vasemmalla on tilanne rasteilla (Aika), toisessa sarakkeessa ero johtavaan (Ero), kolmannessa sarakkeessa on kilpailijan oma rastiväliaika (Oma) ja sen vieressä nopein aika sekä ero nopeimpaan rastiväliaikaan.

Kolme seuraavaa saraketta on analyysiä varten, eli tasoero% kuvaa kilpailijan prosentuaalisen tasoeron rastivälin nopeimpaan. Virhe-sarakkeessa, on laskennan tuloksena analysoitu virheen kesto ja kilpailijan onnistumisprosentti kyseisellä rastivälillä.

 

Virheen aiheuttaja, Virheen syy ja vapaamuotoinen selitys on tarkoitettu tilastointia varten, mutta se ei ole vielä tässä vaiheessa esityskunnossa.

 

Suunnistajien analyysit perustuvat virheisiin, mutta my-O:n keskeinen käsite on ONNISTUMISPROSENTTI. Tavoitteena on parantaa onnistumisprosenttia, eikä välttää virheitä.

Totta kai virheet ovat niitä konkreettista ajanhukkaa aiheuttaia seurauksia, jotka alentavat omaa onnistumisprosenttia. Jos ajatellaan syvemmin, yleensä virheen aiheuttaa jokin syy. Syy voi olla häiriötekijä, kuten toinen suunnistaja. Suunnistajalla saattaa olla jopa tiedostamattomia, mutta siltikin usein toistuvia tilanteita, jotka aiheuttavat syntyneet virheet.

My-O avulla suunnistaja voi jättää varsinaisen analysoinnin koneen hoidettavaksi ja pureutua heti varsinaisiin syihin. Yksittäinen kisa ei varmasti vielä herätä, mutta kun kisoja kertyy My-O salkkuun ja kisoissa syntyneet ajanhukkaa aiheuttaneet tilanteet puretaan syiksi ja seurauksiksi, suunnistaja pääsee asian ytimeen, eli mihin asioihin kannattaisi pureutua, jotta oma suunnistus kehittyy kohti optimaalista. Tallentamalla kisat omaan salkkuun ja luokittelemalla ajanhukkaa aiheuttaneet asiat, päästään myöhemmin asian ytimeen, eli mihin asioihin paneutumalla oma suoritusaika paranee "helpoiten".

 

Oma kisasalkku

Kun kilpailija tarkastelee omaa suoritustaan (tuloksissa sama nimi, kuin jonka on antanut rekisteröitymisen yhteydessä), on kilpailijalla "Lisää suoritus salkkuun" -linkki aktiivinen. Tällöin tulokset voi analysoida ja kertynyttä aineistoa voi tarkastella syiden ja seurauksien näkökulmasta. Samoin lukumääristä kuluneesta ajasta jne. voi tehdä omia johtopäätöksiä, joihin harjoittelun kautta sitten pureutuu matkalla kohti parempia suorituksia.

myo_oma_analyysi_salkkuun

 

Syyt ja seurakset

Suunnistaja luokittelee virheensä kolmessa eri ulottuvuusessa. Missä virhe tapahtui. Mitä tapahtui ja Miksi tahtui. Esimerkiksi Rastivälillä (missä) tapahtuu virhe, joka aiheutuu puuttuneesta rastivälisuunnitelmasta (mitä), joka on jäänyt tekemättä, koska kilpailijan toiminta häiriintyi toisista suunnistajista (miksi).

Kun suunnistaja luokittelee tapahtumat, jotka vaikuttavat suunnistajan onnistumiseen laskevasti, voidaan My-O:lla tarkastella aineistoa tilastollisesti ja siten pureutua mahdollisiin ongelmakohtiin tai optimoida työpanosta, jotta saataisiin mahdollisimman suuria kehitysaskeleita aikaiseksi.